อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1

อ.ธนพร รักสกุล

ระดับชั้น ปวช.1/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อ.สุพิชฌย์ สุนทร

ระดับชั้น ปวช.1/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อ.ธนาภา คำไพโรจน์

ระดับชั้น ปวช.1/3

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อ.ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.1/4

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2

อ.ธนิฐ วอทอง

ระดับชั้น ปวช.2/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อ.บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

ระดับชั้น ปวช.2/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 109

อ.ปิยนุช แม่นมั่น

ระดับชั้น ปวช.2/3

โทร 02-312-5115 ต่อ 105

อ.กัลยกร ส่งเสมอ

ระดับชั้น ปวช.2/4

โทร 02-312-5115 ต่อ 108

อ.ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.2/5

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.3

อ.ธนิฐ วอทอง

ระดับชั้น ปวช.3/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 265

อ.บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

ระดับชั้น ปวช.3/2

โทร 02-312-5115 ต่อ 109

อ.นลินี วังคีรี

ระดับชั้น ปวช.3/3

โทร 02 312 5115 ต่อ 110

อ.กฤษติยา วังคีรี

ระดับชั้น ปวช.3/4

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อ.ผุชรัตน์ บรรจง

ระดับชั้น ปวช.3/5

โทร 02 312 5115 ต่อ 108

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1

อ.ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ

ระดับชั้น ปวส.2

โทร 02 312 5115 ต่อ 110

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.2

อ.ปริษา พุ่มเรือง

ระดับชั้น ปวช.1/1

โทร 02-312-5115 ต่อ 101