คณะผู้บริหาร เกริกวิทยาลัย

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาววนิดา คำภา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร.ปิยนันท์ พัชรสำราญเดช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อาจารย์ชวันรัตน์ เทพนรินทร์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 101

ฝ่ายบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางกรรณวรรณ แสงจันสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 101

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา

อาจารย์ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 110

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาจารย์สืบศักดิ์ หนูพันธ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 113

อาจารย์มยุรี อักษร

รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 113

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 101

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นายจินดา อินทร์ทัด

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 265

บรรณารักษ์

อาจารย์ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ

บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 112

งานวิชาการ

อาจารย์รัตนาพร เพิ่มมณเฑียร

หัวหน้างานวิชาการ

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 105

งานประกันคุณภาพ

อาจารย์บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 109

งานสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ธนิฐ วอทอง

รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 109

งานจัดซื้อ

อาจารย์ชวันรัตน์ เทพนรินทร์

รักษาการหัวหน้างานจัดซื้อ

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 114

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ 02-312-5115 ต่อ 101