ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ประวัติ ดร. เกริก มังคละพฤกษ์

ดร. เกริก มังคละพฤกษ์ (เดิมชื่อ ปทุม)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกริกวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก

เกิด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2458

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2521

ประวัติ

เป็นบุตรของ นายตีระ - นางบุญรอด มังคละพฤกษ์

มีพี่น้อง 6 คน ได้แก่

 • นาง สาลี่ กรัยวิเชียร
 • นางสาว องุ่น มังคละพฤกษ์
 • นาย เกรียง มังคละพฤกษ์
 • พลอากาศเอก เกียรติ มังคละพฤกษ์
 • นาย เกริก มังคละพฤกษ์
 • นาย มนัส มังคละพฤกษ์

สมรสกับ นางสุวรรณี (กอวัฒนา) มังคละพฤกษ์

มีบุตรและธิดา 4 คน ได้แก่

 • ผศ.ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์
 • นางสาวบุษกร มังคละพฤกษ์
 • นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
 • ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

ด้านการศึกษา

เมื่อเยาว์ได้รับการศึกษาชั้นมูลที่โรงเรียนราชินี ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

 • พ.ศ. 2480
  ทำงานที่สำนักพิมพ์เสียงไทยและประชามิตร ตั้งสำนักพิมพ์เองชื่อ สำนักงานเทอดไทยที่ตำบล บ้านหม้อ จังหวัดพระนคร
 • พ.ศ. 2487
  ทำงานที่บริษัท โนมูระ สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประชาไทยวิทยาลัย สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน ขัตติยานีผดุง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและทำงานที่สำนักพิมพ์บางกอกโพส
 • พ.ศ. 2493
  ทำงานที่สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ (BRITISH COUNCIL) สอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน เขียนนิวาสน์ ตำบลบางลำพู จังหวัดพระนคร
 • พ.ศ. 2495
  เปิดโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร
 • พ.ศ. 2503
  ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน BBC (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศอังกฤษ)
 • พ.ศ. 2517
  ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา (Doctor of Pedagogy) จาก วิทยาลัยเดวิส แอนด์ เอลคินส์ (Davis & Elkins) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2521
  ได้รับพระราชทานเข็มสมนาคุณในฐานะผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์