ปีการศึกษา

ผู้บริหารและครูดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น

ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง)

ดร.ปิยนันท์ พัชรสำราญเดช

รองผู้อำนวยการ

ได้รับรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์กรรณวรรณ แสงจันสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น โดยกลุ่มโรงเรียนที่3 สวนหลวง ร.9

ครูดีเด่น

อาจารย์บุญชัย บุญเสถียรวงศ์

หน้างานประกันคุณภาพ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง)

อาจารย์วรัญญา พิมเสน

หัวหน้างานฝึกงาน

ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์รัตนาพร เพิ่มมณเฑียร

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ได้รับรางวัลครูดีเด่น โดยกลุ่มโรงเรียนที่3 สวนหลวง ร.9

อาจารย์อภิชา พ่วงทรัพย์

รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลครูดีเด่น โดยกลุ่มโรงเรียนที่3 สวนหลวง ร.9