วิชาโครงการ

ขั้นตอนการทำโครงการ

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

เอกสารประกอบการทำโครงการ

แบบฟอร์ม 1 แบบเสนอเค้าโครงโครงการ Download

ใช้สำหรับนักเรียนในการวางแผนงานในการทำโครงการ ซึ่งเรียกว่า “เค้าโครงโครงการ” เพื่อมาเสนอคณะกรรมการในวันสอบเค้าโครงโครงการ เพื่อขออนุมัติทำโครงการต่อไป โดยด้านหลังของแบบเสนอเค้าโครงโครงการนั้นมีคำอธิบายในแต่ละหัวข้อแนบมาด้วย

แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการ Download

ใช้สำหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการในวันที่สอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน หรือต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อกำกับ

แบบฟอร์ม 3 แบบประเมินเค้าโครงโครงการ Download

ใช้สำหรับประเมินการสอบเค้าโครงโครงการ โดยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการการสอบทุกท่านจะต้องใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมิน

แบบฟอร์ม 4 แบบอนุมัติเค้าโครงโครงการ Download

ใช้สำหรับยืนยันว่าเค้าโครงโครงการของนักเรียนนั้นสอบผ่านแล้ว หรือหากมีการแก้ไขก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลการแก้ไข และลงชื่อกำกับ จากนั้นกรรมการการสอบจึงตรวจทานและลงชื่อให้อนุมัติเค้าโครงโครงการเพื่อให้ นักเรียนได้รับทราบและดำเนินการต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แบบฟอร์ม 5 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการ Download

ใช้สำหรับนักเรียนรายงานความก้าวหน้าของการทำโครงการแก่อาจารย์ผู้สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อการติดตามผลงานแลการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งช่วงระยะเวลาของการรายงานนั้น อาจเป็นแต่ละเดือน ควรให้ส่งช่วงกลางเดือนเพื่อจะได้เห็นปัญหาจากการทำงานและยังสามารถมีเวลา ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ หรืออาจจะเป็นการรายงานประจำสัปดาห์ก็ได้ แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตกลงกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งผู้รายงานนั้นไม่ควรเป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ควรสลับให้นักเรียนทั้งกลุ่มได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าด้วย

แบบฟอร์ม 6 แบบรายงานผลการสอบโครงการ Download

ใช้สำหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบโครงการในวันที่สอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน หรือต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อกำกับ

แบบฟอร์ม 7 แบบประเมินโครงการ Download

ใช้สำหรับประเมินการสอบโครงการ โดยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการการสอบทุกท่านจะต้องใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมิน

แบบฟอร์ม 8 แบบอนุมัติโครงการ Download

ใช้สำหรับยืนยันว่าโครงการของนักเรียนนั้นสอบผ่านแล้ว หรือหากมีการแก้ไขก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลการแก้ไข จากนั้นกรรมการการสอบจึงตรวจทานและลงชื่อให้อนุมัติโครงการ ซึ่งนักเรียนต้องนำแบบอนุมัติโครงการนี้ มอบให้แก่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผ่ายวิชาการ พร้อมแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม)

แบบฟอร์ม 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม) Download

ใช้สำหรับเข้าเล่มรายงานโครงการ เมื่อนักเรียนดำเนินการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะต้องมอบแบบฟอร์มหมายเลข 8 แบบอนุมัติโครงการ และแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม) ให้แก่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการซึ่งท่านจะตรวจความเรียบร้อยและลงลาย มือชื่อพร้อมประทับตราโรงเรียนเกริกวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับรองการจบโครงการและจัดทำรายงานส่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ จบวิชาโครงการ โดยแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม) นี้ให้แนบไว้ด้านหน้าของรายงานโครงการด้วย

เพิ่มเติม : แบบขอสอบเค้าโครงโครงการ Download

เพิ่มเติม : แบบขอสอบโครงการ Download

เพิ่มเติม : ตัวอย่างปกโครงการ (ดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่ การเขียนรายงานโครงการ) Download

กำหนดการสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาโครงการ

วันสอบเค้าโครง โครงการ

เริ่มสอบเค้าโครงโครงการได้ หลังจากเปิดเรียนภาคปลายแล้วประมาณ 6 สัปดาห์ จนถึงวันสิ้นสุดของการสอบโครงการ คือ วันสุดท้ายของการสอบไล่ของภาคปลาย เอกสารสอบเค้าโครงโครงการ ประกอบด้วย

 • เอกสารเค้าโครงโครงการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ให้ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงการนั้นๆ
 • แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการ นักเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มอบให้แก่ประธานกรรมการในวันสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ประธานจะกรอกข้อมูลและคืนให้อาจารย์ผู้สอน
 • แบบประเมินเค้าโครงโครงการ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบให้คณะกรรมการในการสอบโครงการนั้นๆ

วันสอบ โครงการ

เริ่มสอบได้ตั้งแต่ เปิดเรียนภาคต้นแล้ว ประมาณ 4 สัปดาห์ นักเรียนจะสอบโครงการได้ ต้องผ่านการสอบเค้าโครงโครงการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 สัปดาห์ เอกสารสอบโครงการ ประกอบด้วย

 • เอกสารการสอบ นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยสรุปเนื้อหาจากรูปเล่มรายงาน และมอบให้คณะกรรมการร่วมสอบโครงการนั้นๆ
 • แบบรายงานผลการสอบโครงการ นักเรียนกรอกข้อมูล และมอบให้ประธานกรรมการในวันสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ประธานจะกรอกข้อมูลและคืนให้อาจารย์ผู้สอนโครงการนั้นๆ
 • แบบประเมินโครงการ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบให้คณะกรรมการร่วมสอบโครงการนั้นๆ

วันสุดท้าย การส่งเล่มโครงการ

การส่งเล่มโครงการ สามารถส่งได้หลังจากสอบโครงการ และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วกำหนดส่งหลังจากการสอบโครงการ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ของภาคต้น

คณะกรรมการสอบเค้าโครงโครงการและการสอบโครงการ

 • ประธาน การสอบโครงการ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ / ที่ปรึกษาด้านวิชาการ)
 • กรรมการโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง) (ถ้ามี)
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สามารถเป็นคนเดียวกันได้

แนวทางการวัดและประเมินผลวิชาโครงการ

ระยะเริ่มต้น 20 คะแนน จากเค้าโครงโครงการ

พิจารณาแบบเสนอเค้าโครงโครงการที่ผ่านการสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้พิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกท่าน พิจารณาจาก

 • ความสอดคล้องของชื่อโครงการ กับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงหลักการและเหตุผล 3 คะแนน
 • ความยากง่ายของโครงการ สัมพันธ์กับจำนวนผู้ทำโครงการ 3 คะแนน
 • ความสามารถในการอธิบายเค้าโครงโครงการได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4 คะแนน
 • การวางแผนดำเนินงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจำนวนผู้ทำโครงการ 5 คะแนน
 • แบบเสนอเค้าโครงโครงการ 5 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ อาจารย์ผู้สอนโครงการ

ระยะระหว่างดำเนินงาน 40 คะแนน จากการทำโครงการ

แบ่งเป็น 30 คะแนน จากอาจารย์ผู้สอน และ 10 คะแนน จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยพิจารณาจาก

 • การปฏิบัติตามเค้าโครงที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อแผนงานที่วางไว้มีปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความรอบรู้ และทักษะของการทำโครงการ โดยทั้งการปรึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งรายงานความก้าวก้าวหน้าการทำโครงการแก่อาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาฯอย่างต่อเนื่อง
 • การร่วมมือกันในการทำงาน การช่วยเหลือกัน รวมถึงความรับผิดชอบของสมาชิก

หมายเหตุ เกณฑ์ในการพิจารณานั้น อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ระยะสิ้นสุดการดำเนินการ 40 คะแนน จากโครงการ

พิจารณารายงานโครงการที่ผ่านการสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผู้พิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกท่าน พิจารณาจาก

 • การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการ 3 คะแนน
 • ลำดับขั้นในการนำเสนอโครงการ 3 คะแนน
 • ความแม่นยำในเนื้อหา การตอบคำถามได้ชัดเจน 4 คะแนน
 • ข้อความรู้ที่ได้จากการทำโครงการน่าสนใจและมีประโยชน์ 5 คะแนน
 • สามารถนำข้อความรู้ที่ได้ไปปรับใช้แก่สาขาวิชาของตนได้อย่างเหมาะสม 5 คะแนน
 • รายงานโครงการ 20 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ อาจารย์ผู้สอนโครงการ

การเขียนรายงานการศึกษาวิชาโครงการ

การเขียนรายงานการศึกษาและโครงการ เป็นการสรุปการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการทำโครงการ รายงานโครงการควร ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ

 • ปกหน้า
 • ปกใน
 • ใบรับรองโครงการกิตติกรรมประกาศ
 • บทคัดย่อ
 • สารบัญ
 • รายการอักษรย่อ
 • เนื้อหาในการศึกษาและจัดทำโครงการบรรณานุกรม
 • ภาคผนวก

ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีองค์ประกอบย่อยลงไปอีก ในการจัดทำรายงานโครงการของนักเรียนแต่ละคนจะมีรายละเอียดขอแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและลักษณะของแต่ละโครงการ