เกริกวิทยาลัย

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย

กำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอาจารย์เกริก เมื่อ พ.ศ.2495 ที่อาคาร ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาจารย์เกริก" ต่อมาเปิดสอนวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ทางด้านบัญชี การตลาดและเลขานุการ

ในการจัดตั้งโรงเรียน ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ มีเจตนาอันแรงกล้า ที่จะให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นหนักในด้านภาษาต่างประเทศ และวิชาชีพต่างๆ เช่น พิมพ์ดีด และการบัญชี ฯลฯ พ.ศ.2525 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา ถึงขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อให้การจัดการศึกษาครบวงจร

ในปี พ.ศ.2513 ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเกริกขึ้น นับเป็นวิทยาลัยแห่งที่ 1 ใน 5 แห่งแรก ที่ตั้งขั้นในสมัยนั้น เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2533 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่ มาอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในตัวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงเป็นลำดับ พ.ศ.2538 เกริกวิทยาลัยได้ขยาย หลักสูตรสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปประยุกต์ ระดับ ปวช. พ.ศ.2541 ขยายหลักสูตรประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. พ.ศ.2546 ขยายหลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติประวัติโรงเรียน

 • พ.ศ. 2538

  พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2538"

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2538" แก่นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตเกริกวิทยาลัย เมื่อ 19 กรกฎาคม 2539 นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 และ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อ ปี พ.ศ.2538

  พ.ศ. 2542

  พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2542"

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2542" แก่นางเบญจา มังคละพฤกษ์ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2543

  พ.ศ. 2544

  ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็นผู้มอบ ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับโรงเรียนเกริกวิทยาลัย วันที่ 19 มีนาคม 2544

  พ.ศ. 2551

  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551

ปรัชญาโรงเรียน

"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน : ความรู้ทำให้องอาจ"

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายความว่า ถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และ ความ ประพฤติดี เกริกวิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรู้ทั้งด้านทักษะ วิชาการ วิชาชีพ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มองกว้าง คิดไกล ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม เมื่อถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และความประพฤติดีแล้วย่อมอยู่ในสังคม ด้วยความ องอาจ ไม่อายใคร

เกริกวิทยาลัยฝึกฝนอบรมนักเรียนนักศึกษาให้

Self-Confidence
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
Self-Respect
มีความเคารพในตนเอง ไม่ยอมทำตัวให้คนดูถูกได้
Self-Discipline
รู้จักฝึกฝนตนเองและบังคับใจตนเอง
Self-Improvement
รู้จักทำตัวให้ก้าวหน้าและมีความริเริ่มอยู่เสมอ

วิสัยทัศน์สร้างเยาวชนที่องอาจด้วยความรู้คู่ความดี

วัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพคนได้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตลักษณ์คือ องอาจด้วยความรู้คู่ความดี
เอกลักษณ์คือ เป็นคนดี เป็นผู้ดี

พันธกิจของเกริกวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากร
วิชาการ
คุณธรรม สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียน

สีเขียวหมายถึง ความร่มเย็น งอกงาม สบายตา สบายใจ
สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ใจของครู ที่ตั้งใจจะให้วิชาความรู้ การอบรม การชี้นำ และยอมรับความคิดเห็นของศิษย์

สัญลักษณ์

ธรรมจักรหมายถึง คุณธรรมที่ปลูกฝังให้กับศิษย์และหมายถึง วงล้อแห่งความรู้ซึ่ง จะไม่หยุดอยู่กับที่ นักเรียนนักศึกษาจะต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา และตลอดไป
คบเพลิงหมายถึง แสงสว่างแห่งสติปัญญาเสมือนหนึ่งแสงไฟส่องทางไปสู่ความ เจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้หมายถึง ร่มพฤกษ์ ร่มไม้ เปรียบโรงเรียนเสมือนบ้าน ที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้พักพิง