เกริกวิทยาลัย

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2508 โดยพัฒนาจากโรงเรียนการสอนภาษาและวิชาชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่บนถนนสุขุมวิท กม.22 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดตั้งโรงเรียน ดร.เกริก มังคละพฤกษ์มีเจตนาอันแรงกล้า ที่จะให้เป็นโรงเรียนที่มีสถานที่เรียนอันร่มรื่นเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างดีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนจึงได้ขยายการศึกษาถึงขั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จากผลของการประเมินนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียน ที่สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพตามองค์การต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติที่ดี ทำงานขยันขันแข็งและมีความสามารถสูง สร้างความพอใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน ในระดับที่มีการติดต่อขอตัวนักเรียนนักศึกษา ก่อนจบการศึกษาเพื่อเข้าทำงาน เพื่อให้การศึกษาครบวงจร ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเกริกขึ้น นับเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน 7 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นครั้งแรกในสมัยนั้น เพื่อรองรับนักศึกษาของโรงเรียนที่มีความสามารถและทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาเป็นการอำนวยการความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจในจังหวัดสมุทรปราการด้วย ปัจจุบันมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อ “มหาวิทยาลัยเกริก” ตั้งอยู่ที่ กม.1 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปประจวบกับผลอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วมในเขตเมืองสมุทรปราการ ทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนกลายเป็นแอ่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ไม่สามารถควบคุมสภาวะน้ำท่วม น้ำเค็มใต้ดิน ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารโรงเรียน สนามฟุตบอลตลอดจนพืชพันธุ์ไม้ที่โรงเรียนปลูกไว้เพื่อสร้างความร่มรื่นจนได้ สมญาว่า “ร่มพฤกษ์” ได้รับความเสียหายจนยากที่จะปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิมได้

ด้วยความจำเป็นดังกล่าวในปี พ.ศ.2533 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่มาที่ 18/9 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2538 เกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะประยุกต์

พ.ศ. 2541 เกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

พ.ศ. 2546 เกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2554 เกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

พ.ศ. 2555 เกริกวิทยาลัยได้เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2558 เกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันโรงเรียนเกริกวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นต้น

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ภายใต้การอำนวยการของนางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตและ ดร. เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ได้มีการปรับปรุงและตกแต่งอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ให้มีสภาพที่สวยงามทันสมัย น่าเรียน น่าศึกษาค้นคว้า ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สะอาดนอกจากนี้ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอและพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีการติดตั้งระบบ Network Internet เพื่อการค้นคว้าหาความรู้และสำเร็จการศึกษาอย่างผู้ที่มีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2538 : พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2538"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2538" แก่นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตเกริกวิทยาลัย เมื่อ 19 กรกฎาคม 2539 นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 และ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อ ปี พ.ศ.2538

พ.ศ. 2542 : พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2542"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2542" แก่นางเบญจา มังคละพฤกษ์ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2543

พ.ศ. 2544 : ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็นผู้มอบ ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับโรงเรียนเกริกวิทยาลัย วันที่ 19 มีนาคม 2544

พ.ศ. 2551 : ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551

ปรัชญาโรงเรียน

"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน : ความรู้ทำให้องอาจ"

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายความว่า ถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และ ความ ประพฤติดี เกริกวิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรู้ทั้งด้านทักษะ วิชาการ วิชาชีพ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มองกว้าง คิดไกล ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม เมื่อถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และความประพฤติดีแล้วย่อมอยู่ในสังคม ด้วยความ องอาจ ไม่อายใคร

เกริกวิทยาลัยฝึกฝนอบรมนักเรียนนักศึกษาให้

Self-Confidence
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
Self-Respect
มีความเคารพในตนเอง ไม่ยอมทำตัวให้คนดูถูกได้
Self-Discipline
รู้จักฝึกฝนตนเองและบังคับใจตนเอง
Self-Improvement
รู้จักทำตัวให้ก้าวหน้าและมีความริเริ่มอยู่เสมอ

วิสัยทัศน์สร้างเยาวชนที่องอาจด้วยความรู้คู่ความดี

วัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพคนได้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตลักษณ์คือ องอาจด้วยความรู้คู่ความดี
เอกลักษณ์คือ เป็นคนดี เป็นผู้ดี

พันธกิจของเกริกวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากร
วิชาการ
คุณธรรม สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียน

สีเขียวหมายถึง ความร่มเย็น งอกงาม สบายตา สบายใจ
สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ใจของครู ที่ตั้งใจจะให้วิชาความรู้ การอบรม การชี้นำ และยอมรับความคิดเห็นของศิษย์

สัญลักษณ์

ธรรมจักรหมายถึง คุณธรรมที่ปลูกฝังให้กับศิษย์และหมายถึง วงล้อแห่งความรู้ซึ่ง จะไม่หยุดอยู่กับที่ นักเรียนนักศึกษาจะต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา และตลอดไป
คบเพลิงหมายถึง แสงสว่างแห่งสติปัญญาเสมือนหนึ่งแสงไฟส่องทางไปสู่ความ เจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้หมายถึง ร่มพฤกษ์ ร่มไม้ เปรียบโรงเรียนเสมือนบ้าน ที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้พักพิง