หลักฐานการสมัครเรียน ดังนี้

  • ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/นักศึกษา บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/นักศึกษา บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ท่านผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-312-5382 , 094-558-2232

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ