ใบสมัครเรียน ระดับปวช. / ปวส.

ปีการศึกษา 2567

(ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกและครบถ้วน เช่น 65/5 ม.3 ซ.สนามบิน ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.เมือง)
ดูหลักสูตร

เลือกสาขา

เลือกวันเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ที่ต้องนำมาในวันมอบตัว)

 • ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/นักศึกษา บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/นักศึกษา บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์1 ฉบับ
 •  
 • เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • ใบสูติบัตร (ใบเกิด)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • ใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) นักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางโรงเรียนเกริกวิทยาลัย (คลิกอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารต่างๆ เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่ระบุนั้นเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอม ให้ตัดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเกริกวิทยาลัย