เกริกสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2554

กิจกรรมชมรม จำนวนทั้งสิ้น 18 ชมรม ดังนี้ ดังนี้

ชมรมวิชาการวิชาชีพ

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1. ชมรมตามเนื้อผ้า

อ.สุภาวดี  พึงพิเชษฐ  

2. ชมรมคลีนิคบัญชี

อ.ประพัสณสรณ์ เจริญรวย

3. ชมรมคนเพาะเห็ด

อ.นพรัตน์ สินชัย

อ.ชนัดดา วงศ์สุวรรณ

อ.สิวินันท์ จันทร์นาค

4. ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ.ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ        
อ.ธนัสณรัญธรณ์ ร่มคำ

ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1. ชมรม Yummy

อ.วีรภัทรา  อภัยกาวี         
อ.มนัญชยา กางกำจัด

2. ชมรม Action cosplay

อ.รัตนาพร เพิ่มมณเฑียร
อ.อภิชา พ่วงทรัพย์

3. ชมรมสุจิปุลิ

อ.บุญชัย บุญเสถียรวงศ      
อ.วรนุช วอทอง

4. ชมรมผักดัน

อ.วราภรณ์ อินทะนิง

อ.ลักขณา สุริยะคำ

5. ชมรมหอมหวาน

อ.ปิยนุช แม่นมั่น

อ.ศรัญญา เนียมฉาย

ชมรมนันทนาการ

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1.ชมรม Martial Arts

อ.มัลลิกา  ลอยวิเวก  
อ.บุญยง ว่องไว   

2. ชมรมถ่ายภาพ

อ.ธนิฐ วอทอง
อ.จินดา อินทัด

3. ชมรม Body Dance

อ.อิศราวรรณ  ใหม่เอี่ยม
อ.อัจฉราพร เทียงภักด


ประมวลภาพกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา

รวมบรรยากาศชมรมประจำปีการศึกษา