เกริกสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2554

กิจกรรมชมรม จำนวนทั้งสิ้น 18 ชมรม ดังนี้ ดังนี้

ชมรมวิชาการวิชาชีพ

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1. ชมรม KC Design

อ.แพรพรรณ วิมลรัตน์
อ.กฤษณา คุ้มสุข

2. ชมรม Easy Acc

อ.สงคราม  พุฒทอง      
อ.วิยะดา คงมีทรัพย์

3. ชมรม F.L.C

อ.นภสร  ท่าห้อง

4. ชมรม How to Club

อ.ณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ        
อ.ศศิธร มีคุณ

5. ชมรม CG Club

อ.วีรภัทรา  อภัยกาวี     

6. ชมรมมาลัยประดิษฐ์

อ.โฉมศิริ  บุญเขียว       

ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1. ชมรมคุณธรรมนำชีวิต

อ.พัชรีพร เจริญรวย         
อ.วรนุช วอทอง

2. ชมรมอาหาร

อ.สุภาวดี  พึงพิเชษฐ       
อ.ศิริพร ผ่องวิญญาณ

3. ชมรมรักษ์ภาษา

อ.พรรณษา  พลอยงาม      
อ.ปริษา  พุ่มเรือง

4. ชมรม Thailand Club

 อ.เกียรติศักดิ์  จงวิริยะเจริญชัย

ชมรมนันทนาการ

ชื่อกิจกรรมชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

1.ชมรมวิจารณ์ภาพยนตร์

อ.กนกวลี  โกศลกวีณา
อ.กันตชาติ เมธาโชติมณีกุล     

2. ชมรมเกมส์

อ.บุญชัย บุญเสถียรวงศ์  

3. ชมรมถ่ายภาพ

อ.ธนิฐ วอทอง
คุณจินดา อินทัด

4. ชมรมศิลปะป้องกันตัว

อ.มัลลิกา  ลอยวิเวก         
อ.ชาติชาย  รุ่งก่อน

5. ชมรมศิลปะ

อ.มยุรี  อักษร


ประมวลภาพกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา

รวมบรรยากาศชมรมประจำปีการศึกษา