การเขียนรายงานการศึกษาวิชาโครงการ

การเขียนรายงานการศึกษาและโครงการ เป็นการสรุปการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการทำโครงการ รายงานโครงการควร  ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ ปกหน้า ปกใน ใบรับรองโครงการกิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ รายการอักษรย่อ เนื้อหาในการศึกษาและจัดทำโครงการบรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีองค์ประกอบย่อยลงไปอีก ซึ่งในการจัดทำรายงานโครงการของนักเรียนแต่ละคนจะมีรายละเอียดขอแต่ละส่วน ที่แตกต่างกันซึ้งอยู่กับเนื้อหาและลักษณะของแต่ละโครงการ......

ดาวน์โหลด การเขียนรายงานการศึกษาวิชาโครงการ [PDF]