แนวทางการวัดและประเมินผลวิชาโครงการ

1. ระยะเริ่มต้น 20 คะแนน จากเค้าโครงโครงการ

- สอบเค้าโครงโครงการ 15 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกท่าน โดยพิจารณาจาก

 • ความสอดคล้องของชื่อโครงการ กับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงหลักการและเหตุผล 3 คะแนน
 • ความยากง่ายของโครงการ สัมพันธ์กับจำนวนผู้ทำโครงการ 3 คะแนน
 • ความสามารถในการอธิบายเค้าโครงโครงการได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4 คะแนน
 • การวางแผนดำเนินงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจำนวนผู้ทำโครงการ 5 คะแนน
 • แบบเสนอเค้าโครงโครงการ 5 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ อาจารย์ผู้สอนโครงการ

โดยพิจารณาแบบเสนอเค้าโครงโครงการที่ผ่านการสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 

2. ระยะระหว่างดำเนินงาน 40 คะแนน จากการทำโครงการ

ผู้พิจารณา คือ - อาจารย์ผู้สอน 30 คะแนน

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 10 คะแนน

โดยพิจารณาจาก

 • การปฏิบัติตามเค้าโครงที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อแผนงานที่วางไว้มีปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความรอบรู้ และทักษะของการทำโครงการ โดยทั้งการปรึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งรายงานความก้าวก้าวหน้าการทำโครงการแก่อาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาฯอย่างต่อเนื่อง
 • การร่วมมือกันในการทำงาน การช่วยเหลือกัน รวมถึงความรับผิดชอบของสมาชิก

หมายเหตุ เกณฑ์ในการพิจารณานั้น อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 

3. ระยะสิ้นสุดการดำเนินการ 40 คะแนน จากโครงการ

- สอบโครงการ 20 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกท่าน โดยพิจารณาจาก

 • การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการ 3 คะแนน
 • ลำดับขั้นในการนำเสนอโครงการ 3 คะแนน
 • ความแม่นยำในเนื้อหา การตอบคำถามได้ชัดเจน 4 คะแนน
 • ข้อความรู้ที่ได้จากการทำโครงการน่าสนใจและมีประโยชน์ 5 คะแนน
 • สามารถนำข้อความรู้ที่ได้ไปปรับใช้แก่สาขาวิชาของตนได้อย่างเหมาะสม 5 คะแนน
 • รายงานโครงการ 20 คะแนน โดยผู้พิจารณา คือ อาจารย์ผู้สอนโครงการ

โดยพิจารณารายงานโครงการที่ผ่านการสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว