เอกสารประกอบการทำโครงการ

คำอธิบายประกอบการใช้แบบฟอร์มต่างๆประกอบการสอนวิชาโครงการ

แบบฟอร์มหมายเลข 1 แบบเสนอเค้าโครงโครงการ

ใช้ สำหรับนักเรียนในการวางแผนงานในการทำโครงการ ซึ่งเรียกว่า “เค้าโครงโครงการ” เพื่อมาเสนอคณะกรรมการในวันสอบเค้าโครงโครงการ เพื่อขออนุมัติทำโครงการต่อไป โดยด้านหลังของแบบเสนอเค้าโครงโครงการนั้นมีคำอธิบายในแต่ละหัวข้อแนบมาด้วย

 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการ

ใช้ สำหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการในวันที่สอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน หรือต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อกำกับ

 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 แบบประเมินเค้าโครงโครงการ

ใช้สำหรับประเมินการสอบเค้าโครงโครงการ โดยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการการสอบทุกท่านจะต้องใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมิน

 

แบบฟอร์มหมายเลข 4 แบบอนุมัติเค้าโครงโครงการ

ใช้ สำหรับยืนยันว่าเค้าโครงโครงการของนักเรียนนั้นสอบผ่านแล้ว หรือหากมีการแก้ไขก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลการแก้ไข และลงชื่อกำกับ จากนั้นกรรมการการสอบจึงตรวจทานและลงชื่อให้อนุมัติเค้าโครงโครงการเพื่อให้ นักเรียนได้รับทราบและดำเนินการต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

แบบฟอร์มหมายเลข 5 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการ

ใช้ สำหรับนักเรียนรายงานความก้าวหน้าของการทำโครงการแก่อาจารย์ผู้สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อการติดตามผลงานแลการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งช่วงระยะเวลาของการรายงานนั้น อาจเป็นแต่ละเดือน ควรให้ส่งช่วงกลางเดือนเพื่อจะได้เห็นปัญหาจากการทำงานและยังสามารถมีเวลา ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ หรืออาจจะเป็นการรายงานประจำสัปดาห์ก็ได้ แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตกลงกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งผู้รายงานนั้นไม่ควรเป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ควรสลับให้นักเรียนทั้งกลุ่มได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าด้วย

 

แบบฟอร์มหมายเลข 6 แบบรายงานผลการสอบโครงการ

ใช้ สำหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบโครงการในวันที่สอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน หรือต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อกำกับ

 

แบบฟอร์มหมายเลข 7 แบบประเมินโครงการ

ใช้สำหรับประเมินการสอบโครงการ โดยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการการสอบทุกท่านจะต้องใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมิน

 

แบบฟอร์มหมายเลข 8 แบบอนุมัติโครงการ

ใช้ สำหรับยืนยันว่าโครงการของนักเรียนนั้นสอบผ่านแล้ว หรือหากมีการแก้ไขก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลการแก้ไข จากนั้นกรรมการการสอบจึงตรวจทานและลงชื่อให้อนุมัติโครงการ ซึ่งนักเรียนต้องนำแบบอนุมัติโครงการนี้ มอบให้แก่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผ่ายวิชาการ พร้อมแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม)

 

แบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม)

ใช้สำหรับเข้าเล่มรายงานโครงการ เมื่อนักเรียนดำเนินการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะต้องมอบแบบฟอร์มหมายเลข 8 แบบอนุมัติโครงการ และแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม) ให้แก่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการซึ่งท่านจะตรวจความเรียบร้อยและลงลาย มือชื่อพร้อมประทับตราโรงเรียนเกริกวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับรองการจบโครงการและจัดทำรายงานส่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ จบวิชาโครงการ โดยแบบฟอร์มหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เข้าเล่ม) นี้ให้แนบไว้ด้านหน้าของรายงานโครงการด้วย

 

เอกสารเพิ่มเติม

แบบขอสอบเค้าโครงโครงการ

แบบขอสอบโครงการ

ตัวอย่างปกโครงการ (ดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่ การเขียนรายงานโครงการ)