บริการข้อมูล

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานการขาย
  • สาขางานภาษาต่างประเทศ
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานการประชาสัมพันธ์
  • สาขางานการท่องเที่ยว

หลักฐานการสมัครเรียน ดังนี้

• ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

• สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/นักศึกษา/บิดา-มารดา
หรือ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

• สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษา 1 ฉบับ

• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

• ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

• ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เครื่องแบบนักเรียนชาย / หญิง

 

ท่านผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 312 5382

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ