เกี่ยวกับเกริก

 

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย กำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอาจารย์เกริก เมื่อ พ.ศ.2495 ที่อาคาร ก. ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาจารย์เกริก" ต่อมาเปิดสอนวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ทางด้านบัญชี การตลาดและเลขานุการ

พ.ศ.2508 ได้ขยายโรงเรียนไปตั้งยัง เลขที่ 65 ถ.สุขุมวิท กม.22 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต่อมา ในปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเกริกวิทยาลัย" ขยายรับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา (Pre-Matriculation)

ในการจัดตั้งโรงเรียน ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ มีเจตนาอันแรงกล้า ที่จะให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นหนักในด้านภาษาต่างประเทศ และวิชาชีพต่างๆ เช่น พิมพ์ดีด และการบัญชี ฯลฯ พ.ศ.2525 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา ถึงขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การจัดการศึกษาครบวงจร ในปี พ.ศ.2513 ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเกริกขึ้น นับเป็นวิทยาลัยแห่งที่ 1 ใน 5 แห่งแรก ที่ตึ้งขั้นในสมัยนั้น เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2533 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ได้ย้ายสถานที่ตั้งใหม่ มาอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในตัวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงเป็นลำดับ พ.ศ.2538 เกริกวิทยาลัยได้ขยาย หลักสูตรสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปประยุกต์ ระดับ ปวช. พ.ศ.2541 ขยายหลักสูตรประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. พ.ศ.2546 ขยายหลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2538

ได้รับพระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน" ครั้งแรก

พ.ศ. 2542

ได้รับพระราชทานรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน" ครั้งที่สอง

ปีการศึกษา 2542 - 2546

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2551

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา