เกี่ยวกับเกริก

ปรัชญาของโรงเรียน "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน : ความรู้ทำให้องอาจ "

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายความว่า ถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และ ความ ประพฤติดี เกริกวิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรู้ทั้งด้านทักษะ วิชาการ วิชาชีพ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มองกว้าง คิดไกล ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม เมื่อถึงพร้อมด้วยความรู้ดี และความประพฤติดีแล้วย่อมอยู่ในสังคม ด้วยความ องอาจ ไม่อายใคร เกริกวิทยาลัย ฝึกฝนอบรมนักเรียนนักศึกษาให้

มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)

มีความเคารพในตนเอง ไม่ยอมทำตัวให้คนดูถูกได้ (Self-Respect)

รู้จักฝึกฝนตนเองและบังคับใจตนเอง (Self-Discipline)

รู้จักทำตัวให้ก้าวหน้าและมีความริเริ่มอยู่เสมอ (Self-Improvement)

สัญลักษณ์

ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ

 
 • ธรรมจักร หมายถึง
  คุณธรรมที่ปลูกฝังให้กับศิษย์และหมายถึง วงล้อแห่งความรู้ซึ่ง จะไม่หยุดอยู่กับที่ นักเรียนนักศึกษาจะต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา และตลอดไป
 • คบเพลิง หมายถึง
  แสงสว่างแห่งสติปัญญาเสมือนหนึ่งแสงไฟส่องทางไปสู่ความ เจริญรุ่งเรือง
 • ต้นไม้ หมายถึง
  ร่มพฤกษ์ ร่มไม้ เปรียบโรงเรียนเสมือนบ้าน ที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้พักพิง

พันธกิจของเกริกวิทยาลัยคือ

 1. พัฒนาบุคลากร   
 2. วิชาการ   
 3. คุณธรรม สิ่งแวดล้อม                                 
 4. บริหารจัดการ       
 5. อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์    คือ    สร้างเยาวชนที่องอาจด้วยความรู้คู่ความดี

วัตถุประสงค์    คือ    เพื่อพัฒนาคุณภาพคนได้มีความรู้  ทักษะ  มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม   

อัตลักษณ์    คือ    องอาจด้วยความรู้คู่ความดี

เอกลักษณ์    คือ    เป็นคนดี  เป็นผู้ดี

 

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น งอกงาม สบายตา สบายใจ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ใจของครู ที่ตั้งใจจะให้วิชาความรู้ การอบรม การชี้นำ และยอมรับความคิดเห็นของศิษย์