ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (เดิมชื่อ ปทุม)

เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายตีระ กับนางบุญรอด มังคละพฤกษ์

เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2458

มีพี่น้อง 6 คนคือ

  1. นาง สาลี่ กรัยวิเชียร
  2. นางสาว องุ่น มังคละพฤกษ์
  3. นาย เกรียง มังคละพฤกษ์
  4. พลอากาศเอก เกียรติ มังคละพฤกษ์
  5. นาย เกริก มังคละพฤกษ์
  6. นาย มนัส มังคละพฤกษ์

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2521

สมรสกับ นางสุวรรณี (กอวัฒนา) มังคละพฤกษ์

มีบุตรและธิดา 4 คน

  1. นางเบญจา มังคละพฤกษ์
  2. นางสาวบุษกร มังคละพฤกษ์
  3. นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
  4. นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์

การศึกษา

เมื่อเยาว์ได้รับการศึกษาชั้นมูลที่โรงเรียนราชินี ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปสมบท

อุปสมบท 1 พรรษา ณ วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

การทำงาน

• พ.ศ. 2480
ทำงานที่สำนักพิมพ์เสียงไทยและประชามิตร ตั้งสำนักพิมพ์เองชื่อ สำนักงานเทอดไทยที่ตำบล บ้านหม้อ จังหวัดพระนคร
• พ.ศ. 2487
ทำงานที่บริษัท โนมุระ สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประชาไทยวิทยาลัย สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน ขัตติยานีผดุง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและทำงานที่สำนักพิมพ์บางกอกโพส
• พ.ศ. 2493
ทำงานที่สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ (BRITISH COUNCIL) สอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน เขียนนิวาสน์ ตำบลบางลำพู จังหวัดพระนคร
• พ.ศ. 2495
เปิดโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร
• พ.ศ. 2503
ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน BBC (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศอังกฤษ)
• พ.ศ. 2517
ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา (Doctor of Pedagogy) จาก วิทยาลัยเดวิส แอนด์ เอลคินส์ (Davis & Elkins) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2521
ได้รับพระราชทานเข็มสมนาคุณในฐานะผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์